HISTORIA NATURALIS BULGARICA, 15, 2002: 142

 

Среща на изследователите на бозайници в Източни Родопи

 

Ян Буис, Теодора Иванова

 

През юли 2002 Групата за полеви проучвания (Field Working Group, FWG) на Холандското дружество за изследване и защита на бозайниците (Dutch Society for the Study and Conservation of Mammals, VZZ) посети Източни Родопи и по-специално района около град Маджарово. Дружеството и неговата полева група са доброволни неправителствени организации, които обединяват усилията на професионалисти и аматьори при изучаване на бозайниците. Основната дейност на FWG е да развива и насърчава теренни проучвания. Част от нейната традиционна годишна програма е провеждането на летни полеви лагери в други страни. Целта е членовете на групата да се запознаят с видове, които са редки или не обитават Холандия, както и да увеличат познанията си за методите за изследването им и обменят опит с колегите си от страната-домакин. Срещите винаги се координират и с местните организации, за да се осигури популярност на получените резултати и възможност те да се използват практически при опазването на видовете и техните местообитания. Усилията по време на теренната работа са насочени към попълване на празнини в познанията за местната бозайна фауна, които са идентифицирани съвместно с домакините.

Полевият лагер през 2002 беше организиран с помощта на екипа на Природозащитен информационен център Източни Родопи в град Маджарово. Научната програма беше разработена и осъществена в сътрудничество с биолозите Теодора Иванова от Национален природонаучен музей БАН, София и Стойчо Стойчев от Българско дружество за защита на птиците, клон Хасково. Подготвен е подробен отчет за резултатите с пълен списък на установените видове и находища (на разположение на интересуващите се в библиотеката и интернет-страницата на НПМ-БАН).

Тук накратко са представени само най-основните резултати. Дребните наземни бозайници бяха проучвани с помощта на живоловни капани в продължение на 10 дни. Бяха изградени шест трансекта с над 150 капана в различни типични за района местообитания. В капаните разположени в близост до водоеми бяха улавяни основно Microtus guentheri, Mus macedonicus, Nemoys anomalus и Apodemus flavicollis. Проверките на изградените трансекти с къщички за прилепи показаха, че те за заселени предимно с Glis glis и Dryomys nitudela (като последния вид предизвика изключителна радост у членовете на FWG, за които това беше първа среща с горския сънливец).

Всяка нощ бяха организирани системни проучвания с детектори за ултразвук за търсене на убежища на прилепи в селищата. В резултат бяха открити убежища на следните видове, включително и размножителни колонии - Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus hipposideros, Rh. ferrumequinum и Plecotus austriacus. Особено вълнуващо за всички беше откритието на убежище на булдогови прилепи Tadarida teniotis в цепки в скален масив северно от Маджарово. За пръв път в района в изоставена обществена постройка беше открита и размножителна колония на Myotis mystacinus s.l. Интензивните улови на прилепи с орнитологични мрежи донесоха нови познания за разпространението на някои вече известни за района видове, както и един нов за района вид - Nyctalus lasiopterus. При проверките на потенциални убежища на прилепи в постройки, мостове, изкуствени галерии и други бяха открити редица убежища на Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, M. nattereri и Hypsugo savii. Събрани бяха и много погадки от нощни и дневни хищни птици, чиято обработка все още не е напълно завършила. Заслужава да се спомене откритието на Suncus etruscus още при първите анализи.

Данните за едри бозайници са свързани с регистрирането на следи на вълци (Canis lupus) и видри (Lutra lutra), както и чутия вой на чакали (C. aureus).

В заключение десетте дни на съвместни полеви проучвания донесоха много нови данни за бозайната фауна на Източни Родопи, обогатиха опита и познанията на изследователите при използване на нови съвременни методи и поставиха основи за дългосрочно сътрудничество в областта на проучване и опазване на бозайниците.

 

 

Workshop on Mammals in the Eastern Rhodopes

Jan Buys, Teodora Ivanova